Правила для учасників освітнього процесу

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про загальну середню освіту»  учень – це особа, яка навчається і виховується в одному із загальноосвітніх навчальних закладів, зарахування до яких, як правило, здійснюється з 6 років.

Статус учнів як учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах, їх права та обов’язки визначаються Законом України «Про освіту», Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно – правовими актами чинного законодавства України.

Відповідно до ст. 53 Закону України «Про освіту»  учні  як здобувачі освіти мають право на:

-         навчання упродовж життя та академічну мобільність;

-         індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

-         якісні освітні послуги;

-         справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

-         відзначення успіхів у своїй діяльності;

-         свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

-         безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

-         повагу людської гідності;

-         захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

-         користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

-         доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

-         інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

Учні як здобувачі освіти мають:

-         виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

-         поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

-         відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

-         дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов Статуту освітнього закладу.

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

Для здобувачів освіти та всіх учасників освітнього процесу

Школа – територія, на якій не місце для

  • проявів грубості, вульгарності;
  • паління у приміщеннях і на території навчального закладу;
  • використовування петард;
  • вживання алкогольних напоїв, наркотичних та токсичних речовин;
  • псування державного, громадського та особистого майна.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ для здобувачів освіти

- приходь у школу за 15-20 хвилин до початку занять, охайний, одягнутий відповідно до вимог ділового стилю, займай своє робоче місце, готуй все необхідне навчальне приладдя.

- не принось на територію закладу з будь-якою метою і не використовуй будь-яким способом вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої тютюнові вироби, наркотики та інші одурманюючі засоби й отрути;

- не допускай вживання непристойних виразів і жестів;

- не йди без дозволу педагогів (за узгодженням із батьками) зі школи та її території в урочний час;

- у разі пропуску занять учень  пред’являє класному керівнику довідку або заяву від батьків (осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на заняттях;

- фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки;

- не дозволяється жувати гумку, користуватися плеєром і мобільним телефоном на уроках;

- учень виконує домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою;

- учень належним чином веде щоденник, пред’являє його на першу вимогу вчителя.

ПОВЕДІНКА УЧНІВ НА ПЕРЕРВАХ

Час перерви — особистий час кожного учня. Він може його проводити на власний розсуд, проте не повинен заважати іншим, порушувати правил безпеки.

Під час перерви учень

- підтримує чистоту і порядок на своєму робочому місці;

- виходить із класу, якщо попросить учитель;

- виконує вимоги чергового учня чи учителя;

- не бігає по сходах, поблизу вікон і в інших місцях, непристосованих для ігор;

- не допускає штовхань один одного, кидання предметами і застосовування фізичної сили;
- дотримується правил безпеки (пожежної безпеки, виконує правила вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності);

- на перервах школярі можуть звернутися до свого класного керівника, чергового учителя, дирекції школи за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії;

- безпечно використовує навчальне та спортивне обладнання.

ПРАВИЛА ДЛЯ БАТЬКІВ

1. Дотримуватися співпраці з усіма учасниками освітнього процесу.

2. Сприяти засвоєнню дитиною освітньої програми та досягненню нею передбачених результатів навчання.

3. Плекати у дітей повагу до національних традицій, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля.

4. Виховувати повагу дитини до інших учасників освітнього процесу.

5. Виховувати дбайливе ставлення до фізичного і психічного здоров'я дитини, сприяння розвитку її здібностей, формуванню навичок здорового способу життя.

6. Виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливого ставлення до історико-культурного надбання України.

7. Сприяти формуванню у дитини комунікативних компетентностей, правил поводження у соціумі.

8. Сприяти формуванню усвідомлення необхідності додержання Конституції, законів України, захисту суверенітету і територіальної цілісності України.

9. Дотримуватись загальноприйнятих правил закладу.

10. Сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування) (у разі їх виявлення).

11. Виконувати рішення та рекомендації Комісії з питань академічної доброчесності.

12. Покласти відповідальність за поводження дитини поза межами навчального закладу і у позаурочний час на батьків.

ПРАВИЛА ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ

1. Працівники закладу здійснюють свою діяльність на засадах Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про авторське право і суміжні права», «Про захист персональних даних», «Про звернення», «Про видавничу справу», «Про запобігання корупції», Цивільного кодексу України, Конвенції ООН «Про права дитини» (1989р.), Статуту НВК  № 19 та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України та нормативних  документів освітнього закладу.

2. Трудову дисципліну працівники закладу здійснюють на основі посадових обов’язків, передбачених Типовою інструкцією, що забезпечує організацію ефективної праці та навчального процесу. Трудова дисципліна базується  переконанні та заохоченні до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

3. Відповідальність за вибір методів навчання, добір матеріалу, методику викладання покладається на педагогічних працівників.

4. Перелік обов’язків педагогічних працівників закладу визначено «Правилами внутрішнього розпорядку для Рівненського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» № 19 Рівненської міської ради, які встановлюють внутрішній розпорядок в освітньому закладі, затвердженими посадовими інструкціями, умовами Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом НВК №19 та «Положенням про академічну доброчесність».

5. Освітній процес будувати на основі тісної взаємопраці та партнерства між усіма його учасниками.

 
Как создать школьный сайт.